Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Purfectly Matched

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en activiteiten van Purfectly Matched, bekend onder KvK nummer 87677512 van het handelsregister te Rotterdam

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordigers/gemachtigden/rechtsopvolgers met wie door Purfectly Matched de opdracht wordt aangegaan.

Opdracht

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Purfectly Matched op grond waarvan Purfectly Matched werving en selectie werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever teneinde een rechtstreekse arbeidsovereenkomst/plaatsing van welke aard dan ook tussen de kandidaat en de opdrachtgever tot stand te
brengen.

Opdrachtbevestiging

Het door Purfectly Matched opgemaakte document aan de opdrachtgever, waardoor de opdracht tot stand komt. Deze bevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de opdracht, de fee(s), de onkosten en de betalingswijze.

Kandidaat

Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die door Purfectly Matched wordt geselecteerd om als (potentiële) werknemer een positie te vervullen bij Opdrachtgever. Hieronder kunnen ook bestaande werknemers van Opdrachtgever vallen.

Arbeidsovereenkomst

Hetgeen het burgerlijk wetboek verstaat onder een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht, dan wel enige andere vorm van een arbeidsverhouding en/of samenwerking.

Fee

De tussen Purfectly Matched en de opdrachtgever overeengekomen vergoeding (exclusief de wervingskosten en eventueel aanvullende kosten) voor de verrichte diensten in het kader van werving en selectie.

Plaatsing

Het moment waarop de opdrachtgever voor zich, rechtstreeks en/of voor derden een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook overeenkomt met de door Purfectly Matched in het kader van opdracht of introductie aangeboden kandidaat.

Introductie

Een vrijblijvende introductie van een kandidaat. Een volgens Purfectly Matched geschikte kandidaat wordt vrijblijvend en kosteloos voorgesteld bij de opdrachtgever. Purfectly Matched is gerechtigd een fee in rekening te brengen op het moment dat er sprake is van een plaatsing.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, aanvragen, introducties, diensten, offertes en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Purfectly Matched voor de opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Purfectly Matched, voor de uitvoering waarvan door Purfectly Matched van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Purfectly Matched behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na kennisgeving aan de opdrachtgever.

Artikel 3 Vrijblijvendheid van aanbiedingen / totstandkoming van overeenkomsten / opdracht

 1. Alle aanbiedingen van Purfectly Matched zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
 2. Offertes van Purfectly Matched zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven is de offerte geldig tot twee weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 3. Een overeenkomst tussen Purfectly Matched en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door beide partijen van de opgemaakte overeenkomst, dan wel een schriftelijke akkoordverklaring, dan wel een telefonische toezegging van de opdracht, dan wel door het overhandigen van de door de opdrachtgever relevante bescheiden die nodig zijn voor de opdracht, dan wel door het uitnodigen van een voorgestelde kandidaat van Purfectly Matched.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid opdrachtgever

 1. Purfectly Matched gaat bij de uitvoering van de opdracht uit van de informatie van de opdrachtgever omtrent de gewenste functieprofielen. Purfectly Matched gaat ervan uit dat die informatie juist is en tijdig door de opdrachtgever wordt verstrekt.
 2. De opdrachtgever geeft met het aanleveren van de informatie, genoemd in artikel 4 lid 1, toestemming voor het verwerken, bewerken en plaatsen van deze informatie op de website van Purfectly Matched en de door Purfectly Matched gebruikte online media kanalen.
 3. De opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot kandidaten vertrouwelijk en zal deze informatie niet gebruiken zonder toestemming van de kandidaten en/of Purfectly Matched.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor al hetgeen van een werkgever verwacht wordt op basis van wet- en regelgeving. Enige aansprakelijkheid voor Purfectly Matched is daarbij uitgesloten.

Artikel 5 Verplichtingen Purfectly Matched

 1. Purfectly Matched verplicht zich iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen kandidaten te selecteren conform de visie en missie van Purfectly Matched, overeenkomstig de criteria zoals door de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 6 De Fee

 1. Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een Fee aan Purfectly Matched verschuldigd. De Fee wordt gebaseerd op een percentage van het tussen de kandidaat en opdrachtgever overeengekomen bruto fulltime jaarsalaris plus emolumenten, omgerekend naar een heel jaar. Onder emolumenten wordt in dit kader het volgende verstaan: vakantietoeslag, 13e en 14e maand.
 2. Indien een door Purfectly Matched voorgestelde kandidaat zich buiten Purfectly Matched om aan de opdrachtgever tevens voorstelt en/of zelfstandig wordt benaderd door de opdrachtgever, wordt deze kandidaat aangemerkt als kandidaat van Purfectly Matched en dient de opdrachtgever de Fee te voldoen.
 3. Indien een arbeidsovereenkomst tussen de kandidaat en opdrachtgever binnen 12 maanden na voordracht dan wel introductie van de kandidaat tot stand komt is de opdrachtgever gehouden Purfectly Matched de Fee te betalen. Indien partijen vooraf geen Fee hebben afgesproken zal de Fee berekend worden aan de hand van de op dat moment geldende tarieven van Purfectly Matched.
 4. Indien er meerdere kandidaten in dienst treden voor dezelfde opdracht is de opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat de volledige Fee aan Purfectly Matched te voldoen.
 5. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
 6. Overige kosten zullen apart door Purfectly Matched in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de Fee. Denk hierbij aan de kosten voor een VOG aanvraag of kosten die de kandidaat gemaakt heeft in verband met de selectieprocedure. Deze kosten worden in overleg met de opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.
 7. De opdrachtgever is de Fee niet verschuldigd indien Purfectly Matched er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De overige kosten genoemd in artikel 6 lid 6 zijn te allen tijde wel verschuldigd.

Artikel 7 Facturen

 1. Na ondertekening dan wel het aangaan van een arbeidsovereenkomst, zal aan de opdrachtgever een factuur gestuurd worden ter hoogte van de afgesproken Fee en eventueel overige kosten zoals in artikel 6 lid 6 genoemd. De opdrachtgever zal 50% van de Fee bij aanvang van de kandidaat aan Purfectly Matched betalen. De overige 50% zal betaald worden na het verstrijken van de wettelijke maand proeftijd zoals opgenomen in de  arbeidsovereenkomst.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 3. Indien een factuur niet binnen de in artikel 7 lid 2 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en zal een rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd zijn over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Purfectly Matched zijnde doordruk of kopie van de door Purfectly Matched aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 4. Indien een via Purfectly Matched bemiddelde kandidaat en opdrachtgever na de proeftijd uit elkaar gaan is Purfectly Matched niet gehouden tot enige financiële compensatie.
 5. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of betaling van de factuur, op te schorten.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten die Purfectly Matched maakt als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van diens verplichting op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van opdrachtgever.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Partijen moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie waarvan zij weten of behoren te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht. Als vertrouwelijke informatie geldt tenminste de informatie die is en/of wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst waaronder doch niet uitsluitend tarieven en (persoons)gegevens van kandidaten.
 2. Deze verplichting omtrent geheimhouding geldt ook voor medewerkers en ingeschakelde derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat.
 2. Purfectly Matched is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de kandidaat.
 3. Purfectly Matched is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door Purfectly Matched in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit geen arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
 4. Elke aansprakelijkheid van Purfectly Matched is beperkt tot het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid van Purfectly Matched voor gevolgschade en indirecte schade, zoals vertragingsschade of bedrijfsstagnatie, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van de opdrachtgever of derden, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 10 Geschillen

 1. Alle gesloten opdrachten, aanbiedingen, aanvragen, diensten, offertes en overeenkomsten met Purfectly Matched, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen opdrachtgever en Purfectly Matched zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Purfectly Matched.